• Zwroty i reklamacje

UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO  W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDAŻY

 

I. GWARANCJA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA PRODUKT

 1. Wszystkie produkty oferowane przez NTEC Sp. z o.o. (- dalej: Sprzedawca lub NTEC) są rzeczami nowymi. W ramach umowy sprzedaży Sprzedawca dostarcza Kupującemu rzecz wolną od wad.
 2. Wszystkie produkty sprzedawane przez NTEC objęte są gwarancją udzielaną przez Sprzedawcę. Okres gwarancji wynosi w zależności od rodzaju produktu 12, 24 lub 36 miesiący i jest każdorazowo wskazywany w ramach opisu sprzedawanego przedmiotu. Informacja w zakresie długości okresu gwarancyjnego wynika również z dokumentu dołączonego do produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 3. Reklamację zarówno w odniesieniu do rzeczy ruchomej będącej przedmiotem Umowy sprzedaży jak i w odniesieniu do umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną należy zgłosić za pośrednictwem serwisu https://rma.qoltec.com/
 4. Reklamacja powinna zawierać m. in. numer procesu reklamacyjnego wygenerowany przez serwis https://rma.qoltec.com/, zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia i wykrycia oraz dane kupującego składającego reklamację, a nadto treść żądania. Równocześnie ze zgłoszeniem reklamacyjnym kupujący winien dostarczyć do siedziby Sprzedawcy na swój koszt przedmiot objęty reklamacją. Wraz z reklamowanym produktem kupujący winien dostarczyć gwarantowi formularz reklamacyjny oraz oryginał dowodu zakupu produktu, będącego przedmiotem reklamacji.
 5. Kupujący zobowiązuje się do zweryfikowania zawartości paczki w obecności kuriera. Podstawą reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie jest załączony protokół szkody spisany z kurierem. Brak protokołu skutkuje automatycznym odrzuceniem roszczenia gwarancyjnego w zakresie uszkodzeń mechanicznych. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu reklamowanego produktu, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. W przypadku, w którym dane i informacje podane w zgłoszeniu reklamacyjnym są niewystarczające do jej prawidłowego rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się do Klienta o stosowne uzupełnienia tych danych. W taki wypadku termin 14 dni, o którym mowa w zd. 1 liczony jest od uzupełnienia danych i informacji w żądanym zakresie.
 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: NTEC Sp. z o.o., ul. Chorzowska 44B; 44-100 Gliwice albo osobiście dostarczyć do siedziby Sprzedawcy pod w/w adresem. Kupujący jest zobowiązany zapakować wysyłany przedmiot w taki sposób, aby zabezpieczyć go przed ryzykiem uszkodzenia. NTEC nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstały w transporcie w związku z nieprawidłowym zabezpieczeniem odsyłanego produktu.
 8. W przypadku, w którym reklamacja dotycząca rzeczy ruchomej będącej przedmiotem umowy sprzedaży zostanie uznana za uzasadnioną, Sprzedawca wg własnego wyboru niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, dokona jej naprawy albo zwróci Klientowi uiszczoną cenę.
 9. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych rzeczy, niewłaściwego użytkowania produktu (niezgodnie z jego przeznaczeniem), uszkodzeń wynikających z niewłaściwego doboru części zamiennej, celowego uszkodzenia produktu (np. otwarcie, próba naprawy, ingerencja osób nieuprawnionych), naturalnego zużycia produktu wynikającego z jego stałej eksploatacji, nieprawidłowego montażu produktu, jak również uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej (np. przepięcie sieci elektrycznej, uderzenie pioruna).
 10. Opisane powyżej uprawnienia kupującego z tytułu udzielonej mu gwarancji nie ograniczają, ani nie wyłączają innych uprawnień przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności uprawnień wynikających z postanowień kodeksu cywilnego.

II. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, który zawarł umowę sprzedaży na odległość (np. przez Internet) lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni dostarczenia mu produktu będącego przedmiotem umowy .
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta wymaga zgłoszenia chęci zwrotu towaru przed upływem czternastodniowego terminu za pośrednictwem serwisu https://rma.qoltec.com/
 3. W razie odstąpienia od umowy – Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku złożenia przez kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest on zobowiązany do zwrotu zakupionej rzeczy ruchomej do Sprzedawcy wraz z załączonym numerem procesu wygenerowanym przez serwis https://rma.qoltec.com/. Zwrot takiego produktu może być dokonany jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy albo oddzielnie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od chwili, w której odstąpił od umowy.
 5. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży dokona zwrotu na jego rzecz wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztu dostawy produktu do Klienta. NTEC może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania z powrotem rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży lub dostarczenia przez kupującego oryginału dowodu odesłania rzeczy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot otrzymanych przez Sprzedawcę płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu w ramach odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 
 7. Jeżeli kupujący, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy wybrał uprzednio sposób dostawy produktu inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu dodatkowych poniesionych kosztów.
 8. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy.
 9. Zwracany produkt musi być kompletny. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania. Produkt musi pozostawać w oryginalnym opakowaniu, które nie jest zniszczone lub uszkodzone, zwrotowi nie podlegają produkty oznaczone jako OUTLET.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
 • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.