• Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego i Polityka Prywatności

 

§1
Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy QOLTEC-STORE, dostępny pod adresem internetowym www.qoltec-store.pl prowadzony jest przez NTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chorzowskiej 44B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach pod numerem: 0000593793, posiadającą numer NIP: 6312660258 oraz REGON: 363363201. Kapitał zakładowy: 200 000 zł.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów, w tym także Konsumentów.
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Nadto Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, będąc w odpowiednim zakresie regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
§2
Definicje
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
 • Cena – kwota, jaką Klient Sklepu będzie zobowiązany do zapłaty za wybrane Produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Podana cena wyrażona jest w walucie polskiej (zł) i jest ceną brutto (wraz z podatkiem VAT). Ceny Produktów widocznych w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki, które zostają podane przed zakończeniem składania Zamówienia,
 • Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 • Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych i specjalnych indywidulanie ustalonych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Sklepie,
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu (w szczególności składająca zamówienia i dokonująca zakupów),
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego). Wszystkie uregulowania dotyczące Konsumentów odnoszą się również do osoby fizycznej zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (zgodnie z art. 5564 Kodeksu cywilnego).
 • Konto - konto klienta w Sklepie, utworzone w wyniku rejestracji, dzięki któremu Klient może korzystać z usług Sklepu, w tym składać Zamówienia bez konieczności każdorazowego podawania swoich danych, a także gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o zawartych uprzednio Umowach sprzedaży w Sklepie,
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji wszystkich danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów, danych nabywcy lub danych do faktury, formy płatności oraz sposób dostawy (jeżeli takowy w wypadku danego Produktu występuje),
 • Login - oznaczenie Klienta w Sklepie, indywidulanie przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych i specjalnych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta w Sklepie,
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu,
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.qoltec-store.pl, za pośrednictwem którego odbywa się sprzedaż na odległość towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę,
 • Sprzedawca - NTEC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Chorzowskiej 44B, NIP: 6312660258, REGON: 363363201,
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie,
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu, w wyniku którego pomiędzy Klientem i Sprzedawcą zachodzi, na warunkach określonych w Regulaminie, do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§3
Kontakt ze Sklepem
 1. Kontakt każdej osoby, w szczególności Klienta, ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:
 • telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sklepu w zakładce: Kontakt, w Dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) pod adresami wskazanymi na stronie internetowej Sklepu w zakładce: Kontakt,
 • osobiście lub listownie pod adresem: ul. Chorzowska 44B, Gliwice (44-100).

 

§4
Wymagania techniczne
 1. Sprzedawca na bieżąco dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu możliwe było przy użyciu wszystkich najbardziej popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych urządzeń końcowych. Celem uniknięcia ewentualnych wątpliwości Sprzedawca zaleca jednak następujące wymagania techniczne urządzeń technicznych wykorzystywanych przez Klienta:
 • przeglądarka internetowa, w tym m. in: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge; przy czym zalecane jest korzystanie z przeglądarki w najnowszej wersji;
 • rozdzielczość: 1024×768,
 • system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,
 • wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.
 1. Do składania Zamówień na Produkty w Sklepie i zawarcia w ten sposób Umowy Sprzedaży, oprócz spełnienia wymagań technicznych przewidzianych w ust. 1 niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

§5
Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek od towarów i usług w wysokości ustawowej) i są wyrażone w złotych polskich.
 4. Podane w Sklepie ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i płatności. W każdym wypadku Klient jest informowany o pełnych kosztach dostawy najpóźniej przed zatwierdzeniem Zamówienia.
 5. Zamówienia Produktów oferowanych w Sklepie są realizowane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W celu złożenia zamówienia dotyczącego wysyłki za granicę Produktu w postaci rzeczy ruchomej konieczny jest uprzednio indywidualny kontakt ze Sprzedawcą (kontakt ze Sklepem omówiono w § 3).
 6. Sprzedawca informuje, iż wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, tj. niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez urządzenia Sprzedawcy i zapisywanych na urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać wyłączenia mechanizmu plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, z tym jednak zastrzeżeniem, iż może to utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 7. Wszelkie informacje w tym również stanowiące opis Produktu i jego cenę zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca informuje, iż do wszystkich umów sprzedaży realizowanych za pośrednictwem Sklepu wystawia paragon fiskalny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uzyskanie faktury VAT na Produkty będące przedmiotem Zamówienia wymaga zaznaczenie odpowiedniej opcji w tym zakresie przed wysłaniem Zamówienia. Po wystawieniu paragonu z kasy fiskalnej Sprzedawca nie jest uprawniony do wystawienia takiej faktury.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu lub poszczególnych jego funkcjonalności w przypadkach konieczności przeprowadzenia konserwacji, modernizacji lub rozbudowy, aktualizacji lub innych czynności o podobnym charakterze. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć starań, aby powyższe miało charakter najmniej uciążliwy dla Klientów.

 

§6
Zakładanie Konta w Sklepie; Rejestracja
 1. Założenie Konta Klienta wymaga dokonania nieodpłatnej Rejestracji. Warunkiem dokonania Rejestracji jest posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Dzięki założeniu Konta Klient ma możliwość:
 • Składania Zamówień bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia
 • Przeglądania historii zamówień złożonych oraz zrealizowanych
 • Wprowadzania zmian w podanych przez siebie na etapie rejestracji danych.
 1. W celu założenia Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie w nim następujących danych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres pod który ma zostać wysłana wysyłka. W przypadku wyboru opcji faktura dodatkowo nazwa firmy, NIP firmy, adres firmy, nr telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. W formularzu rejestracyjnym Klient definiuje swój Login i Hasło, przy użyciu których będzie później możliwe logowanie w Sklepie. Login i Hasło mogą być w każdym czasie po rejestracji zmienione w zakładce „Moje Konto”.
 4. Klient powinien podjąć działania uniemożliwiające zapoznanie się z ustalonym Loginem i Hasłem przez osobę trzecią. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Loginem i Hasłem Klienta, a w konsekwencji zalogowanie się przez taką osobę na Konto Klienta.
 5. Wszystkie dane przekazywane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym winny być prawdziwe. Stwierdzenie przez Sprzedawcę nieprawdziwości danych może skutkować odmową rejestracji lub rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciem Konta Klienta.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy Klient zostanie poproszony o akceptację niniejszego Regulaminu, z którego treścią Klient ma możliwość zapoznania się. Odmowa akceptacji treści postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rejestracji.
 7. W przypadku Klienta nie będącego osobą fizyczną wszelkich czynności w Sklepie – w tym w szczególności założenia Konta i składania Zamówień – może dokonywać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokonując rejestracji oraz składając Zamówienia bez wcześniejszej rejestracji osoba taka, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym (check-box) o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oświadcza, że jest osobą uprawnioną do działania i reprezentowania Klienta.
 8. Po wysłaniu przez Klienta formularza rejestracyjnego, Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, a Klient uzyskuje dostęp do Konta umożlwiający pełne korzystanie z wszystkich jego funkcjonalności.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieoznaczony.
 10. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto i rozwiązać umowę wskazaną w ust. 10 poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Nadto, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 11. Sprzedawca może zablokować Konto Klienta w wypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a nadto w razie zaistnienia po stronie Sklepu ważnej przyczyny, w tym w szczególności w razie powtarzającego naruszania przez Klienta niniejszego Regulaminu, czy też naruszaniu przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu przepisów prawa, praw osób trzecich lub ich dóbr osobistych. Zablokowanie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Sprzedawcę zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wypowiedzenie to ma skutek natychmiastowy, za wyjątkiem sytuacji gdy następuje w trakcie realizacji uprzednio złożonego Zamówienia – w takim wypadku rozwiązanie następuje z chwilą wykonania tego Zamówienia.

 

§7
Zasady składania Zamówienia
 1. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów zarejestrowanych w Sklepie (posiadających Konto), jak i Klientów niezarejestrowanych (nie posiadających Konta).
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” lub innego równoznacznego)
 • zalogować się do Sklepu - w przypadku Klientów posiadających Konto
 • podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia – w przypadku Klientów nie posiadających Konta lub niezalogowanych
 • wybrać sposób dostawy lub miejsce dostawy (- jeżeli dotyczy to danego Produktu)
 • jeżeli ma być wystawiona faktura VAT – zaznaczyć odpowiednią opcję i podać bądź zmienić lub uzupełnić dane do faktury
 • wybrać metodę płatności
 1. Złożenie zamówienia jest złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia (produktów umieszczonych w koszyku).
 2. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub zawierającym inne równoważne sformułowanie.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Klienci mogą również składać Zamówienia na Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu pocztą elektroniczną lub telefonicznie przy użyciu adresów i numerów wskazanych w § 3 Regulaminu.
 4. Do Zamówień złożonych w sposób wskazany w ust. 5 oraz zawartych w ten sposób Umów Sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu, chyba że z utrwalonych pisemnie lub mailowo uzgodnień stron wynika coś odmiennego.

§8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
   • przesyłka kurierska - 15zł,
   • paczkomaty inpost: 0 - 39,99zł - koszt dostawy: 7,99zł, 40,00 - 99,99zł - koszt dostawy: 2,99zł, od 100,00zł - koszt dostawy: 0zł
   • akumulatory AGM o parametrach 65Ah, 100Ah oraz 120Ah sa objęte indywidualnym cennikiem dostaw, koszt zamówienia jednej sztuki to 25zł netto. Każda kolejna zamówiona sztuka to dodatkowy koszt transportu. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie akumulatory AGM są wysyłane tylko i wyłącznie kurierem.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • przelew bankowym na rachunek Sprzedawcy,
 • płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
§9
Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zakupiony Produkt przelewem bankowym albo płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany w dniu złożenia Zamówienia – jeśli zamówienie zostanie złożone w Dni Robocze niebędące dniem ustawowo wolnym od pracy do godziny 13:00, a w pozostałych przypadkach w następnym Dniu, z zastrzeżeniem ust 6.
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 • w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem za pośrednictwem systemu płatności SkyPay od dnia dokonania płatności.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie 1 dnia od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

§10
Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy
 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni odpowiednio od chwili objęcia Produktu będącego rzeczą ruchomą w posiadanie przez Klienta albo od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta wymaga zgłoszenia chęci zwrotu towaru przed upływem czternastodniowego terminu za pośrednictwem serwisu https://rma.qoltec.com/
 3. W razie odstąpienia od umowy – Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest on zobowiązany do zwrotu Produktu w postaci rzeczy ruchomej do Sprzedawcy wraz z załączonym numerem procesu wygenerowanym przez serwis https://rma.qoltec.com/. Zwrot takiego Produktu może być dokonany jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy albo oddzielnie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od chwili, w której odstąpił od umowy.
 5. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży dokona zwrotu na jego rzecz wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztu dostawy Produktu do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot otrzymanych przez Sprzedawcę płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Klient, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy wybrał uprzednio sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych kosztów.
 7. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 8. Zwracany Produkt musi być kompletny. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania. Produkt musi pozostawać w oryginalnym opakowaniu, które nie jest zniszczone lub uszkodzone.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
 • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§11
Odpowiedzialność i Reklamacja
 1. Wszystkie Produkty (w postaci rzeczy ruchomych) oferowane przez Sprzedawcę są rzeczami nowymi. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. Wszystkie Produkty objęte są gwarancją udzielaną przez Sprzedawcę. Okres gwarancji wynosi 12, 24 lub 36 miesiący i jest każdorazowo wskazywany w ramach opisu danego Produktu w Sklepie. Informacja w zakresie długości okresu gwarancyjnego wynika również z dokumentu dołączonego do Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji, w tym również w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem nie jest jednak Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację zarówno w odniesieniu do rzeczy ruchomej będącej przedmiotem Umowy sprzedaży jak i w odniesieniu do umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną należy zgłosić za pośrednictwem serwisu https://rma.qoltec.com/
 5. Reklamacja powinna zawierać m. in. numer procesu reklamacyjnego wygenerowany przez serwis https://rma.qoltec.com/, zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, szkolenia którego problem dotyczy (w przypadku szkoleń, warsztatów itp.), oraz dane Klienta składającego reklamację, a nadto treść żądania.
 6. Kupujący zobowiązuje się do zweryfikowania zawartości paczki w obecności kuriera. Podstawą reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie jest załączony protokół szkody spisany z kurierem. Brak protokołu skutkuje automatycznym odrzuceniem roszczenia gwarancyjnego w zakresie uszkodzeń mechanicznych. 
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. W przypadku, w którym dane i informacje podane w zgłoszeniu reklamacyjnym są niewystarczające do jej prawidłowego rozpatrzenia, Sprzedawca zwróci się do Klienta o stosowne uzupełnienia tych danych. W taki wypadku termin 14 dni, o którym mowa w zd. 1 liczony jest od uzupełnienia danych i informacji w żądanym zakresie.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku, w którym reklamacja dotycząca rzeczy ruchomej będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży zostanie uznana za uzasadnioną, Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub zwróci Klientowi uiszczoną cenę.
 10. Powyższe uprawnienia nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawień przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności uprawnień wynikających z postanowień kodeksu cywilnego.

 

§12
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
 
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci:
 • umożliwienia Klientom zapoznania się z wszystkimi treściami prezentowanymi na stronach Sklepu, w tym informacjami na temat prezentowanych Produktach,
 • umożliwienia składania Zamówień za pomocą Koszyka,
 • rejestracji w Sklepie i założenia Konta oraz jego prowadzenia,
 • usługi newslettera.
 1. Wszystkie usługi wskazane w ust. 1 są świadczone na rzecz Klientów całkowicie bezpłatnie.
 2. Klient może składać Zamówienia zarówno jako Klient zarejestrowany (tj. posiadający Konto), jak i jako Klient niezarejestrowany (tj. nieposiadający Konta). Zapoznawanie się z treściami prezentowanymi na stronach Sklepu oraz usługa newslettera nie wymagają posiadania Konta.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną świadczone są przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazane w ust. 1 pkt c) i pkt d) mogą zostać rozwiązane, zarówno przez Klienta jak i Sprzedawcę w każdym czasie za 7-io dniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie umowy przez Sprzedawcę może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów.
 4. W celu rozwiązania umowy strona zobowiązana jest do wysłania drugiej stronie stosownego oświadczenia woli (wypowiedzenie umowy), przy czym Klient może skorzystać z poczty elektronicznej Sprzedawcy lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy (wskazane w § 3), zaś Sprzedawca składa Klientowi oświadczenie woli wysyłając je na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta przy rejestracji lub w zamówieniu newslettera.

 

§13
Newsletter
 1. Klient może zamówić usługę newslettera polegającą na okresowym przesyłaniu mu drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail aktualności dotyczących Sprzedawcy, informacji związanych z przedmiotem działalności Sprzedawcy i prowadzonym przez niego Sklepem oraz wiadomości zawierające treści marketingowe i handlowe Sprzedawcy, w szczególności o nowościach, promocjach czy ofertach specjalnych.
 2. Zamówienie newslettera jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne. Dokonywane jest ono przez zaznaczenie odpowiedniej opcji – wybranie odpowiedniego check-boxu – w procesie rejestracyjnym lub w ustawieniach Konta, albo też w trakcie składania zamówienia w opcji „bez rejestracji”.
 3. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może z niej zrezygnować. W tym celu powinien skorzystać z zakładki „moje konto” po uprzednim zalogowaniu się w Sklepie lub skorzystać ze specjalnego linku widocznego w stopce każdej otrzymywanej od Sprzedawcy w ramach newslettera wiadomości e-mail. Klient niezarejestrowany i nie posiadający Konta może zrezygnować z świadczonej na jego rzecz usługi newslettera poprzez rezygnację wysłaną Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 3.

 

§14
Rozwiązywanie sporów
 1. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami, chyba że obowiązek tej treści wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zgodnie z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej), Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest internetowa platforma rozstrzygania sporów ODR, będąca punktem dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych prawem unijnym (w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 21.05.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów).
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem nie będącym konsumentem, a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§15
Dane osobowe w Sklepie internetowym (Polityka Prywatności)
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, tj. NTEC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 44B.
 2. Dane osobowe Klientów takie jak imię i naziwsko, adres oraz numer telefonu, zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu: podejmowania działań przed zawarciem umowy, a następnie w celu jej wykonania; wykonania obowiązków spoczywających na Sprzedawcy na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, oceny świadczonych usług – co jest prawnie uzasadnionym interesem Sprzedawcy.
 3. Dane osobowe Klientów Sklepu są lub mogą być udostępniane – przy zachowaniu zasady minimalizmu – podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą przy obsłudze zawartej Umowy sprzedaży (w szczególności firmom kurierskim i spedycyjnym oraz organizatorom płatności elektronicznych), kancelariom księgowym i prawnym, a także organom i instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, a także żądania bez podania przyczyny ich usunięcia i ograniczania przetwarzania, a także prawo sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 5. Udostępnione przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, a po upływie tego okresu przez czas określony przepisami prawa.
 6. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani też nie będą przedmiotem sprzedaży lub udostępniania podmiotom niewspółpracującym ze Sprzedawcą.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 
§16
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i ewentualnych sporów jest wyłącznie prawo polskie.
 3. Sprzedający jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach Regulaminu będzie każdorazowo uwidoczniana na stronie internetowej Sklepu i wysyłana na adres poczty elektronicznej Klientów zarejestrowanych, a nadto Klient każdorazowo będzie proszony o akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia. Wszelkie zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień złożonych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu oraz nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zamierzonych zmianach i nie wypowiedział takiej umowy w terminie 30 dni.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może być w każdym czasie utrwalona poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku informatycznym lub pobranie z witryny internetowej Sklepu.
 5. Zabronione jest przesyłanie lub dostarczanie w jakiejkolwiek innej formie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub mogącym naruszyć dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.